Om klubben / Vedtægter

Vedtægter

§ 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED
 
Stk. 1 Klubbens navn er HJARBÆK HAVKAJAK KLUB.
 
Stk. 2 Hjemsted Knudby v/ Hjarbæk Fjord.

§ 2 KLUBBENS FORMÅL

Stk. 1 Klubbens formål er, med nødvendig hensyntagen til miljøet, at fremme interes­sen for primært havkajak­ken og de tur/na­turoplevelser denne båd­type giver mulighed for.

§ 3 AKTIVE MEDLEMMER

Stk. 1 Klubben er åben for alle. Dog skal de for klubben gældende sikkerhedsbestemmel­ser om ak­tiviteter på vand efterleves.

§ 4 GÆSTEROERE

Stk. 1 Et medlem, der er frigivet, kan tage én gæsteroer med på en dagstur.
Stk. 2 Er der tale om et klubarrangement, kan gæsteroning kun finde sted ifølge aftale med bestyrelsen.

§ 5 PASSIVE MEDLEMMER

Stk. 1 Enhver kan optages som passivt medlem.
Stk. 2 Passive medlemmer kan ikke benytte klub­bens kajakker eller deltage i klubbens kaja­kaktiviteter, med mindre klubben inviterer.
Stk. 3 Passive medlemmer har ikke stemme­ret. 
 
§ 6 KONTINGENT

Stk. 1 Kontingentets størrelse for både aktive og passive medlemmer fastsættes på gene­ral­forsamling efter for­slag fra bestyrelsen.
Stk. 2 Kontingentet opkræves ved regnskabsårets begyndelse. Såfremt kontingent ikke er betalt senest 14 dage efter den af bestyrelsen fastsatte betalingsfrist, betragtes medlemmet som udmeldt af klubben.
Stk. 3 Personer der optages i klub­ben efter 1. august betaler forholdsmæssig kontingent.
 
§ 7 UDMELDELSE

Stk. 1 Udmeldelse meddeles til kasse­reren. 
 
§ 8 EKSKLUSION

Stk. 1 Bestyrelsen kan, når særlige forhold giver anledning dertil ekskludere et medlem.
Stk. 2 Den ekskluderede kan dog fordre eksklusionen prøvet på førstkommende general­forsamling.
Stk. 3 Et medlem der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan op­ta­ges ved en ny gene­ralforsamlingsbeslut­ning.
 
§ 9 ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stk. 1 Ordinær generalforsamling afholdes i marts eller april måned. Indkaldelsen sker skriftligt eller pr. mail med mindst 14 dages varsel og med angi­velse af dagsorden.
Stk. 2 Dagsordenen skal mindst opfatte:

1) Valg af dirigent
2) Fremlæggelse af formandens beretning
3) Aflæggelse af årsregnskab til godkendelse
4) Fastsættelse af kontingent
5) Indkomne forslag
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
7) Valg af revisor
8) Eventuelt

Stk. 3 Forslag som ønskes behandlet på ge­neralfor­samlingen fremsendes skriftligt til for­manden, og skal være denne i hænde se­nest 7 dage før general­for­samlingens afholdelse.
Stk. 4 Generalforsamlingen er beslutnings­dygtig, uanset hvor mange medlemmer der er mødt.
Stk. 5 Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves, at mindst 2/3 af de fremmødte med­lemmer stemmer for for­slaget.
Stk. 6 Til vedtagelse af andre forslag kræves kun simpelt stemmeflertal. Står stemmerne lige, er for­slaget ikke vedtaget.
Stk. 7 Ved valg af bestyrelsesmedlemmer, supple­ant og revisor afgøres valget i tilfælde af stemmelig­hed, ved omvalg mellem dem der har lige mange stemmer.
Stk. 8 Afstemning foregår ved håndsopræk­ning. Dog skal afstemning foregå skriftligt, hvis blot ét medlem øn­sker det. 
 
§ 10 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling ind­kaldes med mindst 14 dages varsel når besty­relsen finder anledning dertil, eller ved skrift­lig begæring fra mindst 10 aktive medlemmer.
Stk. 2 Afstemningsproceduren er som ved ordinær generalforsamling. 
 
§ 11 STEMMEBERETTIGET

Stk. 1 Stemmeberettiget er ethvert aktivt medlem der er fyldt 16 år og som ikke er i kontin­gentrestance.
Stk. 2 Der kan kun stemmes ved personligt frem­møde. 
 
§ 12 BESTYRELSEN

Stk. 1 Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som konstituerer sig med mindst formand og kasserer på førstkom­mende bestyrelses­møde efter generalfor­samlingen.
Stk. 2 Valgperiode er 2 år. I lige år vælges 2 medlemmer og i ulige år vælges 3 medlem­mer. Generalforsam­lingen vælger tillige hvert år 1 suppleant.
Stk. 3 Valgbar er alle aktive medlemmer der er fyldt 18 år.
Stk. 4 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er mødt. Eventuel af­stemning foregår efter almindeligt stemme­fler­tal.
Stk. 5 Bestyrelsen varetager klubbens inte­resser og forvalter dens midler under ansvar overfor general­forsam­lingen.
Stk. 6 Bestyrelsen fastsætter selv sin even­tuelle for­retningsor­den, og skal føre protokol over generalfor­samlin­ger og bestyrelsesmø­der.
Stk. 7 Bestyrelsen træffer afgørelse i alle forekommende spørgsmål, herunder dispositioner vedrørende fast ejendom. Klubben tegnes udadtil ved underskrift af formanden og yderligere mindst et bestyrelsesmedlem i for­ening, dog skal dokumenter vedrørende lån i samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom underskrives af den samlede bestyrelse. 
 
§ 13 REGNSKABET

Stk. 1 Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.
Stk. 2 Kassereren fører regnskabet og fremlægger dette i revideret stand til godken­delse på den ordi­nære gene­ralforsamling. Besty­relsen kan dog forlange, at blive lø­bende orien­te­ret om regnskabet.
Stk. 3 For foreningens forpligtelser hæfter alene dens aktiver, idet hverken medlemmer af bestyrelsen eller for­eningens øvrige med­lemmer hæfter for for­eningens forpligtelser.
 
§ 14 REVISOR

Stk. 1 På den ordinære generalforsamling vælges hvert år en revisor over 18 år. 
 
§ 15 BESTEMMELSER OG REGLEMENTER

Stk. 1 Bestemmelser og reglementer fastsæt­tes af bestyrelsen og udleveres til medlem­merne ved ind­meldelse, tillige med kopi af klubbens vedtægter.
Stk. 2 Klubbens materiel kan ikke benyttes til kommercielt brug.

§ 16 OPLØSNING AF KLUBBEN

Stk. 1 Klubben kan kun opløses ved beslut­ning på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 at de stemmeberetti­gede medlemmer er til stede. Til vedtagelse kræves, at 2/3 af de frem­mødte medlemmer stem­mer for forslaget.
Stk. 2 Er der ikke et tilstrækkeligt antal med­lemmer til stede, kan beslutning om opløsning træffes på en ny ge­neralforsamling. Ind­kal­delse skal ske med mindst 14 dages varsel og senest 2 måneder efter den før­ste gene­ralfor­samling. Beslutning om opløs­ning kan heref­ter træffes uanset antallet af frem­mødte. Blot skal 2/3 af de af­givne stemmer være for op­løs­ning.
Stk. 3 Hvis klubben ved opløsning ejer for­mue, det være sig penge, løsøre eller fast ejen­dom, vil så­danne mid­ler - efter at alle for­plig­telser er afviklet - være at overdrage til en an­den klub eller insti­tution med beslægtet for­mål eller til opstart af ny kajakklub, i over­ens­stemmelse med gene­ralforsamlingens be­slutning.

Dog skal den del, hvortil Viborg kommune har ydet tilskud, overdrages til beslægtede formål i Viborg kommune.

 

Vedtaget den 17. maj 1995 og senest ændret på ordinær generalforsamling den 22. marts 2011